Værdiregelsæt

Skolebestyrelsen skal fastsætte et værdiregelsæt for skolen. Det er desuden et krav, at værdiregelsættet indeholder en antimobbestrategi.

Værdiregelsættet gælder både skole, skolefritidsordning og andre af skolens aktiviteter. Det skal fremme fælles værdier, engagement og ansvarlighed og sætte retningslinjer for god adfærd på skolen og pejlemærker for, hvordan der opnås trivsel for elever og medarbejdere.


  1. Antimobbestrategi
  2. Retningslinjer for brug af facebookgrupperne
  3. Voldspolitik og guideline til handlingsplan

 


Antimobbestrategi

Målsætning

Det er skolens målsætning at være fuldstændig mobbefri. Skolen tolererer ikke mobning.

At undgå mobning kræver en fælles indsats. Derfor prioriteres det højt på skolen, at forældre,

Elever og ansatte bliver inddraget i arbejdet med at forebygge og bekæmpe mobning.

 

Hvad er mobning?

Der findes forskellige måder at definere mobning på. Grundlæggende tales der om mobning,

når en person gentagne gange over en vis periode bliver udsat for fysisk eller psykisk vold fra

én eller flere personer. Den psykiske vold indbefatter udefrysning fra gruppen.

Vi opfatter mobning som et overgreb.

Over for mobning står såkaldte ”godmodige drillerier”. Forskellen på mobning og drillerier er,

at godmodige drillerier kun forekommer, når alle involverede parter finder drillerierne morsomme. Det skal altid være okay at sige fra.

I forbindelse med mobning er magtforholdet skævt.

 

Forebyggende indsats mod mobning

Efteruddannelse af personalet (Røde kors tilbyder gratis kurser for både bestyrelsesmedlemmer og personale)

På skolen

Alle voksne siger fra ved uhensigtsmæssig opførsel, nedladende kommentarer og bevidst udelukkelse.

Alle voksne er til stadighed opmærksomme på de forskellige former, hvorunder mobning kan finde sted.

De voksne ”uddanner” børnene til at blive i stand til at sige fra og støtte hinanden i, at mobning ikke finder sted. Herindunder at børnene er klar over, at det er handlingen man siger fra over for og ikke personen.

Barnet skal vide, at det er en god ide at fortælle personalet, hvis de er vidne til situationer, hvor andre bliver udsat for mobning.

Allerede når der konstateres smådrillerier, bør man være opmærksom på, at det ikke udvikler sig til mobning. Det er legalt at sige fra – også over for smådrillerier.

 

Da mobning erfaringsmæssigt ofte knytter sig til frikvarterer, er det nødvendigt at der altid er personale tilstede.

I det daglige prioriteres samarbejde blandt eleverne samt gensidig hjælp og støtte.

For at fremme elevernes følelse af medansvar for hinandens og egen trivsel har skolen etableret venskabsvenner, hvor en større elev tager ansvar for at en mindre elev.

Hver elev på mellemtrinnet tildeles ansvaret for at hjælpe og støtte en bestemt yngre elev. Dette ansvar beskrives meget konkret, så eleverne er helt klar over deres opgaver.

Der gennemføres årligt trivselsundersøgelse blandt eleverne.

I forbindelse med skole/hjem samtalerne drøftes elevernes trivsel.

I klassesammenhæng arbejdes der med forskellige øvelser og materialer, som forebygger mobning.

Derudover etablerer personalet i samarbejde med eleverne klasseregler for god opførsel.

I samarbejde med bestyrelsen aftales det at supplere med interne og eksterne ressourcepersoner.

 

I hjemmet

Det er af stor betydning for bekæmpelsen af mobning, at der i hjemmet tales pænt om klassekammerater og andre forældre.

Det er vigtigt, at man i forbindelse med fødselsdage og andre festlige begivenheder inviterer enten hele klassen eller kun piger/kun drenge. Samtidig er det en god idé at prioritere en indbydelse højt.

Derudover er det afgørende, at hjemmet støtter op om skolens arbejde med elevernes sociale relationer.

Skulle det alligevel ske…

Hvis der forekommer mobning, er lederen, lærerne og pædagogerne på skolen forpligtede til at gribe ind.

Bliver man som forælder bekendt med, at der forekommer mobning på skolen, er det vigtigt,

at man tager kontakt til skolens personale, (evt. forældre) så problemets omfang kan afdækkes.

Som forældre er det vigtigt at man er nysgerrig på situationen, og lytter så åbent som muligt til alle parters perspektiver.

Bliver man, som elev på skolen, udsat for mobning, eller bliver man bekendt med at en anden elev mobbes, er det vigtigt, at man gør opmærksom på dette. Det kan man gøre enten ved at fortælle om problemet til forældrene derhjemme eller ved at henvende sig direkte til skolens lærere.

Hvis der forekommer mobning, iværksættes en indsats i gruppen, herunder afvikling af personlige samtaler med den eller de involverede. Det er vigtigt at der tages kontakt til de involverede forældre umiddelbart efter.

Hvis mobningen ikke ophører, iværksættes yderligere handlinger og konsekvenser. Dette kan for eksempel være observation eller følgeskab med en voksen i frikvartererne, gentagende elev- og forældresamtaler og i yderste konsekvens bortvisning.

Forslag til forebyggende aktiviteter

Legepatrulje

Antimobbelege

Cooperative Learning

Yderligere

Hvilke aktiviteter kan vi lave som styrker elevernes sammenhold og tolerance?

Hvordan kan I tilrettelægge undervisningen, så den støtter eleverne i at opbygge fællesskaber?

Hvordan kan vi opbygge fællesskaber på tværs af årgangene?

Bestyrelsen november 2017

Retningslinjer for brug af facebookgrupperne

Grupperne BA Pil, BA Birk, BA Ask samt BA familie er de primære digitale kilder til information og kommunikation i skolehjemsamarbejdet på Børnenes Akademi.

BA Pil, BA Birk og BA Ask er grupper, hvor lærere/pædagoger deler den information med forældrene, der er nødvendig for, at eleverne kan møde velforberedte op og være klar til at lære. Forældrene kan spørge til og kommentere på emner, der på samme måde er vigtige for elevernes skoledag. Grupperne bør ikke bruges af debat, deling af billederne mv. Det må BA familie derimod. Her kan alle dele billeder, artikler, optage en saglig meningsudveksling mv.

Overordnet set er følgende etiske principper for brug af grupperne BA Pil, BA Birk, BA Ask og BA familie gældende:

Lærerne/pædagogerne:

Klasselærerne lægger klasselærerbreve og anden nødvendig information til og om klassen ud på grupperne BA Pil, BA Birk og BA Ask.

Tilmeldinger til forældremøder og forældresamtaler lægges ud 2 uger forinden.

Det tilstræbes, at orientering om arrangementer lægges ud senest to uger forinden.

Det tilstræbes, at orientering om forældreopgaver, fx ved arrangementer mv. lægges ud senest to uger forinden.

Klasselæreren lægger billeder ud fra skoledagene ud på BA familie, så det ikke fjerner fokus fra de vigtige informationer på BA Pil, BA Birk og BA Ask.

Skolen lægger invitationer og anden orientering, der vedrører mere end én børnegruppe, ud på både siden for Pil, Birk og Ask.

Lærerne tjekker beskeder fra forældrene hver arbejdsdag og sender et (foreløbigt) svar. Er svaret mere tidskrævende, sendes en besked om, hvornår der kan forventes en tilbagemelding. Dette foregår på mail og ikke SMS eller via Messenger på Facebook.

Det kan ikke forventes, at skolens personale tjekker beskeder om aftenen, i weekender og ferier.

Forældrene:
Alle forældre er forpligtede til at indhente information på grupperne BA Pil,  BA Birk eller BA Ask mindst én gang ugentligt.

Sygemelding af elever sker på skolens telefon.

Tilmelding til arrangementer foregår så vidt muligt de oprettede arrangementer på Facebook.

Mails og SMS beskeder bør anvendes til små klare beskeder og spørgsmål, men ikke til længere korrespondance. Det må klares pr. telefon eller ved, at man aftaler et møde mellem lærer og forældre. Beskedsystemet kan evt. bruges til at skitsere den problemstilling, man ønsker en samtale om, så begge parter kan være forberedte.

BA familie anvendes som nævnt til generel meningsudveksling fx om klassens sociale liv, retningslinjer for fødselsdage, brug af mobiltelefon/IPAD, klassefester, sprogbrug og lignende. Forældrerådet indsamler debatter, der vedrører klassens sociale liv og laver evt. et forslag, der kan vedtages på et forældremøde.

Hvad kommunikeres der ikke om på BA familie, BA Birk og BA Ask?

I tilfælde af at forældrene har spørgsmål omkring undervisningen, trivsel eller andre større spørgsmål, benyttes telefonsamtaler eller personlige møder.

Det er vigtigt at pointere, at grupperne BA Pil, BA Birk, BA Ask samt BA familie aldrig kan/må erstatte den mundtlige kommunikation.

Bestyrelsen november 2017

 

Voldspolitik og guideline til handleplan

Handleplan ved vold, trusler om vold og magtanvendelse.

Vold er aldrig et privat problem!

I det følgende skitseres proceduren i forbindelse med en voldsepisode

for såvel den voldsramte, som elev, kollega og ledelse. Det er i hver

enkelt situation et skøn, hvorvidt alle dele af proceduren iværksættes.

Dette skøn sker i samråd mellem den voldsramte, skolens ledelse

(Bestyrelse og skoleleder) på skolen.

Vold defineres som en handling, der kan påføre en anden skade.

  1. Den fysiske vold omfatter slag, spark, krads, skub, bid, fastholdelse, kast med ting og lignende.
  2. Den psykiske vold defineres ved handlinger og adfærd, der kan skade et andet menneske psykisk. Her i ligger der også truslen om fysisk vold.

Det er vigtigt at være opmærksom på chok, som en reaktion på ulykker, farlige, livstruende eller voldsomme situationer.

Elever, der er udsat for vold, tilbydes øjeblikkelig samtalehjælp på skolen. Såfremt det skønnes, at skoleleder eller lærer ikke er tilstrækkelig, kan der eventuelt sendes bud til en skolepsykolog.

Som kollega og ansat har man også ansvar. Den voldsramte har behov for hjælp og accept. Kollegers reaktion på en voldshændelse har stor betydning for, hvordan man kommer igennem den.

Vold, trusler om vold og magtanvendelse, uanset om det er fysisk eller psykisk, opfattes ikke altid sådan af den voldsramte. Derfor har omgivelserne også et ansvar.

 

Handleplan:

Nedenstående iværksættes omgående:

Ledelsen skal omgående orienteres, hvis nogen udsættes for vold, trusler om vold eller anden uacceptabel adfærd.

I tilfælde af, at en ledelsesperson er den udsatte eller voldsramte, kontaktes ledelsen på næste ledelsesniveau. På Børnenes Akademi er dette Bestyrelsen, og først og fremmest formanden, derefter næstformanden.

 

Målet er:

 

Nedenstående iværksættes efterfølgende:

 

Guideline til handleplan, hvis elever udsættes for vold, trusler og magtanvendelse

Hvis en elev på Friskolen Børnenes Akademi bliver udsat for vold, trusler og magtanvendelse, skal skolens leder straks gribe til handling.

Vold, trusler og magtanvendelse defineres som handlinger, der kan påføre en anden skade enten fysisk eller psykisk.

Den fysiske vold omfatter slag, spark, krads, skub, bid, fastholdelse, kast med personer/ting eller lignende.

Den psykiske vold defineres ved handlinger og adfærd, der kan skade et andet menneske psykisk. Her i ligger der også truslen om fysisk vold.

Skolens leder iværksætter følgende:

Der henvises i øvrigt til skolens voldspolitik, hvor der står at forældrene til krænkeren får en mundtlig advarsel, om at barnet ikke længere kan være elev på skolen, hvis det sker igen. Herefter en skriftlig advarsel, hvorefter eleven 3. gang bortvises fra skolen.

Bestyrelsen november 2017