Vedtægter

 

SKOLENS DRIFT

§ 1

Skolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra skolekredsen og andre med interesse for skolen, på grundlag af skolepenge for eleverne, kontingenter og ved tilskud fra det offentlige. Skolen skal opfylde det egendækningskrav, som Undervisningsministeren har fastsat med hjemmel i ”Lov om friskoler og private grundskoler mv.”

Stk. 2.
Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal anvendes til konsolidering, så skolen har kapital til at imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk. 3
Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Midlerne må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

 

 

FORÆLDREKREDS OG SKOLEKREDS

§ 2

Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” og denne vedtægt tilkommer den eller de personer, der har forældremyndighed over eleven. Skolen kan anse den, der har barnet i pleje, for bemyndiget til at handle på forældremyndighedens indehavers vegne.

Stk. 2.
Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af forældrene samt andre, der af bestyrelsen godkendes som medlemmer. Bestyrelsen fastsætter evt. kontingent for medlemskab af skolekredsen.

§ 3

Medlemskab i skolekredsen giver ingen særrettigheder i forhold til skolens formue, jf. § 1 stk. 2. Medlemmer hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtigelser.

Stk. 2.
Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Se endvidere § 11 stk. 1.

Stk. 3.
Bestyrelsen kan ophæve medlemskabet af skolekredsen, såfremt medlemmet er i restance med kontingent, skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen.

Endvidere kan bestyrelsen ekskludere et medlem såfremt medlemmet åbenlyst handler til skade for skolen eller direkte afviser at indgå i det samarbejde med skolen, ansatte og andre forældre som medlemskabet indebærer.

Inden bestyrelsen træffer beslutning om eksklusion eller ophævelse af medlemskabet, skal medlemmet høres og have mulighed for at kommentere bestyrelsen begrundelser og fremføre sine synspunkter.

Bestyrelsens afgørelse kan ikke indankes for generalforsamlingen.

 

 

TILSYN

§ 4

Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves. Skolen skal i øvrigt følge tilsynsreglerne i ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” og de i henhold hertil udstedte bekendtgørelser.

 

 

 

GENERALFORSAMLING

§ 5

Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med skolekredsen og forældrekredsen på generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal efter indstilling fra bestyrelsen godkende erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, bortset fra omprioritering. Se endvidere § 16, § 17, § 19 og § 20.

 

Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i hjemstedskommunen. Generalforsamlingen afholdes i periode 1. marts – 30. april. Der indkaldes af bestyrelsen, ved almindeligt brev eller via e-mail til skolekredsens og forældrekredsens medlemmer, med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen:
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen
  3. Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekredsen
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

 

Stk. 3
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, og som ikke fremgår af den dagsorden der fulgte med indkaldelsen, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes, og de skal bekendtgøres for skolekredsen og forældrekredsen ved et supplement til den oprindelige indkaldelse senest 6 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslag, der vedrøre bestyrelsens overordnede ledelse, kan kun resultere i beslutninger på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen. Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutning om bestyrelsens overordnede ledelse, uden at bestyrelsen er enig heri.

Stk. 4.
Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen bør der tilstræbes ligelig fordeling af mænd og kvinder.

 

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 3 medlemmer af bestyrelsen ønsker således. Der kan ligeledes indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20 % af forældrekredsen og skolekredsens medlemmer kræver det.

Den indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsorden oplyses ved indkaldelse.

 

§ 7

Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse af skolen. Jfr. § 19 og 20.

Stk. 2.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se dog § 20. Afstemninger foretages skriftligt, når blot ét medlem fremsætter ønske derom.

Stk. 3.
Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
Det er ikke skolens procedurer, at der kan fortages afstemning pr. fuldmagt, men dette kan tillades fra gang til gang, såfremt det skønnes nødvendigt. Dette skal altid annonceres i indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

 

BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

§ 8

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 5 skal være forældre til børn på skolen.

Stk. 2.
Bestyrelsen skal sammensættes af 5 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen, mens de resterende vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen. Skolen har altså 2 vælgende organer, idet forældrekredsen vælger bestyrelsesmedlemmer og suppleanter særskilt. Dette sker på generalforsamlingen. Valget skal gennemføres efter § 10 stk. 4.

Stk. 3.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år af gangen og afgår skiftevis med 3 og 4 årligt, første gang med 3 efter foretagen lodtrækning. Det tilstræbes at der altid i den siddende bestyrelse sidder et medlem med minimum et års medlemskab. Hvis dagsordenen for det vælgende organ indeholder en tillidsafstemning, kan ét eller flere bestyrelsesmedlemmer afsættes i funktionsperioden, såfremt det vælgende organ med almindelig stemmeflerhed vedtager et mistillidsvotum til de pågældende. Dagsordenen skal i disse tilfælde også omfatte et punkt, der muliggør nyvalg af bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4.
Den anvendte valgprocedure skal sikre, at de fem forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer alene bringes i forslag af forældre og alene vælges på stemmer afgivet af forældrene.

Stk. 5.
Ingen bestyrelsesmedlemmer skal udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperiode udskrives af skolen mod forældrenes ønske. Såfremt der er ønske om at ekskludere et bestyrelsesmedlem, indkaldes der til generalforsamling med en begrundet indstilling om, at et navngivent medlem skal udtræde.

Stk. 6.
Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år mindst to suppleanter for bestyrelsen, hvoraf mindst den ene skal vælges af og blandt forældrene.

Stk. 7.
Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal forældrenes flertal i bestyrelsen opretholdes, og et forældrekredsvalgt bestyrelsesmedlem kan kun erstattes af en suppleant valgt af og blandt forældrene.

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den relevante suppleant automatisk. Såfremt bestyrelsen mangler medlemmer indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 8.
Det skal af protokolføringen fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der er valgt af henholdsvis forældrekredsen og skolekredsen.

 

§ 9

Skolens leder, lærer og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til elever på skolen (medlem af forældrekredsen).

Stk. 2.
Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk. 3.
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke modtage honorar eller lignende betaling af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem, men de kan få udbetalt kørselsgodtgørelse efter statens regler i Finansministeriets tjenesterejseaftale.

Stk. 4.
Skolens leder samt evt. en repræsentant for skolens øvrige ansatte kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører skolelederen eller repræsentanten for de ansatte, kan bestyrelsen bestemme at suspenderer skolelederens henholdsvis repræsentantens mødedeltagelse.

Stk. 5.
Bestyrelsesmedlemmer kan ved udøvelsen af bestyrelseshvervet ikke være undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

 

Stk. 6.
Når skolen skal tildele forældre friplads, vurderes dette af et udvalg bestående af skoleleder, formand og næstformand.

 

 

 

OM BESTYRELSENS OG DENS ARBEJDE

§ 10

Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling – elle en ekstraordinær generalforsamling, hvorunder der er sket ændringer i bestyrelsens sammensætning – afholder bestyrelsen konstituerende møde, hvor der vælges formand og næstformand. Mødet holdes normalt umiddelbart efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden som forholder sig til bestyrelsens konstituering, bestyrelsesmøder og hvorledes bestyrelsen arbejder.

Bestyrelsen afholder herefter møder efter en nærmere fastsat plan, dog mindst 5/6 gange om året.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er tilstede.

 

 

TEGNINGSRET

§ 11

Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i foreningen med skolelederen eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst totredjedele af bestyrelsens medlemmer, jfr. §7 stk. 1.

 

 

SKOLELEDER

§ 12

Skolens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen.

Stk. 2.
Det er bestyrelsen der ansætter og afskediger fastansatte lærer og pædagoger, efter indstilling fra skolelederen, og skolelederen skal rådføre sig med et samtale-/ansættelseseudvalg, som medvirker ved ansættelsessamtalerne. Dette udvalg består af mindst én repræsentant fra bestyrelsen og mindst én fra forældrekredsen.

Stk. 3. Det er skolederen, der har kontakt til forældre til nuværende og kommende elever. Alle elev spørgsmål drøftes mellem skoleleder og øvrige ansatte. Hvis skolederen finder det nødvendigt at informere om elever overfor bestyrelsen, er bestyrelsen altid lydhør.

Stk.4. Skolelederen varetager den daglige drift, herunder de løbende økonomiske dispositioner. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for skolelederens beføjelser og forpligtelser i den forbindelse.

 

 

ÅRSRAPPORT 

§ 13

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2.
Revisionen skal være afsluttet senest 1. april, hvorefter den reviderede årsrapport tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive den godkendte årsrapport og afgive en erklæring på tro og lov om, at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen.

 

 

VEDTÆGTSÆNDRING

§ 14

Vedtægtsændringer kan kun foretages efter beslutning og indstilling fra skolens bestyrelse.

Stk. 2.
Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum

Stk. 3.
På begge generalforsamlinger skal ændringer vedtages af de fremmødte med mindst 50 % flertal.

Stk. 4.
Vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen eller som følger af ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst totredjedeles flertal. Skolekredsen og forældrekredsen har krav på at modtage orientering herom.

Vedtægterne er gyldige, når de offentliggøres på skolens hjemmeside i henhold til § 16, stk. 2 og 3.

 

NEDLÆGGELSE

§ 15

Uden for de tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, kan beslutning om skolens ophør alene træffes af generalforsamlingen.

Stk. 2.
Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter indstilling fra skolens bestyrelse på en generalforsamling, hvor mindst totredjedele af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages ved totredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer.

Stk. 3.
Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller ophører institutionen med at drive skolevirksomhed efter friskoleloven, skal bestyrelsen sørger for nedlæggelse. Hvis det er muligt gennemføres forudgående høring på en generalforsamling.

Skolekredsen og forældrekredsen skal umiddelbart efter beslutningen om en nedlæggelse i alle tilfælde orienteres skriftligt af bestyrelsen om dette og om grundlaget herfor.

Stk. 4.
Det påhviler bestyrelsen at give Ministeriet for børn og Undervisning samt elevernes hjemkommuner meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk.5.
Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 6.
Mulige overskydende midler tilfalder Friskolefonden under Dansk Friskoleforening efter godkendelse i Ministeriet for Børn og Undervisning. Dette gælder dog ikke i det omfang., hvor det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af grundlovens § 73. i så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående rettigheder.

 

§ 16

Nærværende vedtægter har kun gyldighed, når efterstående relevante bestemmelser er opfyldt.

Stk. 2.
Ved oprettelse, sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform skal vedtægterne indsendes i original til godkendelse i Ministeriet for Børn og Undervisning. Vedtægterne skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer med oplysning om, hvem der er formand for bestyrelsen, og hvis skolen har næstformand skal denne også oplyses. Bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser skal angives med maskinskrift eller anden letlæselig skrift. Den godkendte vedtægt skal offentliggøres på skolens hjemmeside med angivelse af tidspunkt for skolens vedtagelse efter § 19 i denne vedtægt samt dato for ministeriets godkendelse og dato for offentliggørelse på hjemmesiden.

Stk. 3.
I andre tilfælde træder vedtægter og vedtægtsændringer tidligst i kraft, når de offentliggøres på skolens hjemmeside. Vedtægterne skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer med oplysning om, hvem der er formand for bestyrelsen, og hvis skolen har næstformand skal denne også oplyses. Bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser skal angives med maskinskrift eller anden letlæselig skrift. Det skal af offentliggørelsen på hjemmesiden fremgå, såvel hvornår offentliggørelsen på hjemmesiden har fundet sted, som hvornår beslutningen har fundet sted.

 

 

Således vedtaget på bestyrelsesmødet d. 22.01. 2018

Offentliggjort på skolens hjemmeside d. 23.01.2018.

 

Se også vedtægterne som PDF her