Forretningsorden

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelsen og driften af Friskolen Børnenes Akademi. Til at varetage den daglige og den pædagogiske ledelse af skolen, har bestyrelsen ansat en skoleleder.
Bestyrelsen har nedsat et forældreråd som varetager driftsopgaver for skolen, efter bestyrelsens eller skoleledernes anvisninger. Derudover nedsættes der forskellige udvalg under bestyrelsen som beskrevet nedenfor.
I henhold til vedtægterne fastsætter bestyrelsen følgende forretningsorden for sit arbejde:

 

KONSTITUERING OG AFHOLDELSE AF BESTYRELSESMØDER
§ 1.

Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling – eller en ekstraordinær generalforsamling, hvorunder der er sket ændringer i bestyrelsens sammensætning – afholder bestyrelsen konstituerende møde. Mødet holdes normalt umiddelbart efter generalforsamlingen, men kan i særlige situationer udsættes til senest 1 uge efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær (sekretærfunktionen kan sammensluttes med næstformandsskabet) på første møde efter den årlige generalforsamling.

 

 

INDKALDELSE AF BESTYRELSESMØDER
§ 2.

Bestyrelsen afholder herefter møder i et aftalt interval som for nuværende er aftalt til 6 – 8 årlige møder. Datoer fastsættes for så vidt muligt for 1 år ad gangen, eller berammes på hvert bestyrelsesmøde næste møde.

Bestyrelsen afholder ligeledes møder, når et medlem af bestyrelsen, begærer det til behandling af et bestemt angivet emne. Begæring herom fremsættes skriftligt til formanden med en redegørelse for baggrunden for det stillede forslag.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske skriftligt via mail eller bestyrelsens lukkede FB-side med angivelse af dagsorden. Materiale til belysning af dagsordenspunkter som et bestyrelsesmedlem har fået til opgave at udarbejde, drøftes, tilrettet og besluttes på det pågældende møde.

Indkaldelse skal som udgangspunkt ske med mindst 4 dages varsel. I tilfælde af pludseligt opståede situationer, der kræver hurtig beslutningstagen, kan fristerne og kravet om skriftlighed fraviges. Indkaldelse kan da ske personligt eller telefonisk med angivelse af emnet for drøftelserne og baggrunden herfor.

 

 

BESTYRELSESMØDERNES LEDELSE OG BESLUTNINGSDYGTIGHED
§ 3.

Møderne ledes af formanden eller næstformanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis formanden eller næstformanden og to andre medlemmer er mødt. De tilstedeværende kan i konkrete tilfælde beslutte, at deltagelsen via videolink eller telefon kan tillades.
Suppleanterne deltager i bestyrelsens møder med fuld taleret, men uden stemmeret. Er et bestyrelsesmedlem fraværende, indtræder suppleanten for det pågældende bestyrelsesmedlem i dennes plads.
Skolelederen og en medarbejderrepræsentant deltager normalt i bestyrelsens møder med fuld taleret, men uden stemmeret.

 

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDER
§ 4.

Formanden eller næstformanden sørger for, at der laves referat af mødet med nedenstående indhold:
1. Hvem der har ledet mødet,
2. Hvem der har deltaget i mødet
3. Dagsordenen med beslutninger for hvert enkelt punkt samt væsentlige synspunkter og oplysninger, der ønskes tilført protokollen.

Sekretæren eller næstformanden fører protokollen, hvori dagsordenen skal være angivet. I protokollen skal angives, hvem der er mødt og hvilke beslutninger, der er taget for hvert enkelt dagsordenspunkt. Der kan ligeledes i referatform angives de synspunkter, der har været udtrykt under forhandlingerne. Ethvert medlem har ret til at fa sin tilkendegivelse ført til protokols. Protokollen godkendes ved mødets afslutning eller efterfølgende via mail. Referatet lægges ud på Bestyrelsens FB-side.

 

FORVENTNINGER TIL BESTYRELSENS MEDLEMMER
§ 5.

Som medlem af bestyrelsen forventes der, at man så vidt muligt deltager I alle bestyrelsesmøder og altid meddeler formand eller næstformand hvorvidt man deltager eller udebliver fra mødet. Ligeledes forventes det at man kommer forberedt, og har gennemgået det tilsendte materiale som der skal tages beslutninger ud fra. Således bliver bestyrelsesmøderne konstruktive og handlekraftige.

Det forventes ligeledes at medlemmerne gør sig bevidst om deres tavshedspligt § 11.

§6.

Bestyrelsen bestræber sig på at træffe beslutninger på baggrund af en konstruktiv dialog. Hvis der ikke kan opnås enighed om et given punkt træffes beslutningen med enkelt flertal af de tilstedeværende.

 

 

ØVRIGT FOR BESTYRELSEN
§7.

Bestyrelsens formand orienterer sig løbende med skolens leder for at holde sig ajour med tingenes gang. Formand og næstformand indgår i skolens brede ledelsesgruppe, som består af formand, næstformand og skoleleder. Hvor det skønnes særlig relevant kan kassereren også inddrages i skolens brede ledelsesgruppe. Denne gruppe mødes eller konfereres mindst 1 gang månedligt (oftere hvis nødvendigt) og forud for bestyrelsesmøderne for at drøfte skolens overordnede sager. Dagorden til bestyrelsesmøder laves og sendes af Formand eller næstformand.

§8.

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper med deltagelse også af personer, der ikke er bestyrelsesmedlemmer.

§9.

Bestyrelsesmøderne kan overværes af de ansatte ved skolen og af medlemmer af skolekredsen. Dog kan bestyrelsen beslutte, at ét eller flere punkter behandles for lukkede døre. Dette skal altid ske ved sager om enkeltpersoner (ansættelse, afskedigelse, restancer, mv.) Skolelederen og en af de ansatte valgt repræsentant har dog normalt ret til at være til stede og udtale sig også i sådanne sager.

§10.

Protokollen opbevares på skolen og er tilgængelig for gennemsyn af skolekredsens medlemmer og skolens ansatte.

 

TAVSHEDSPLIGT
§ 11.

Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem af bestyrelsen, medmindre der er tale om forhold, der er bestemt til eller ifølge lovgivningen underlagt ubegrænset offentlighed.

Såfremt et medlem fratræder, skal han straks til bestyrelsesformanden tilbagelevere alt fortroligt materiale, han måtte være i besiddelse af samt eventuelle genparter heraf.

Det forventes også at bestyrelsens medlemmer, som også har deres daglige gang på skolen, forholder sig loyalt overfor bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne.

Bestyrelsen juni 2017